ژاپن در تحقق پتانسیل انرژی هیدروژن پیشرو است


شینیچی کیهارا مدیرکل سیاست بین المللی در مورد بی طرفی کربن در وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن است.

تعهد ژاپن به توسعه استفاده از هیدروژن به عنوان منبع انرژی و جاه طلبی های گسترده تر آن برای ایفای نقش به عنوان یک رهبر جهانی در این زمینه را می توان در این واقعیت مشاهده کرد که این کشور تقریباً 24٪ از کل درخواست های ثبت اختراع هیدروژن بین سال های 2011 تا 2020 را به خود اختصاص داده است.دیدگاهتان را بنویسید