اردوی ملی افغانستان به دنبال سوخت ارزان تر جت سبز در فرودگاه ناریتا به Marubeni است


توکیو — خانه تجاری ژاپنی Marubeni عرضه آل نیپون ایرویز را با سوخت جت سبز کم آلاینده تولید شده در کره جنوبی با استفاده از روش کاهش هزینه آغاز کرده است.

SAF از HD Hyundai Oilbank خریداری می شود، سپس از واحد Marubeni در استان چیبا، نزدیک توکیو، از طریق خط لوله به فرودگاه ناریتا ارسال می شود.دیدگاهتان را بنویسید