بحران مهاجرت: رکورد 24 میلیون نفر از رژیم های خودکامه گریخته اند


نیویورک – بر اساس تحقیقات نیکی، تعداد افرادی که از ظلم سیاسی و اقتصادهای ضعیف فرار کردند، در سال گذشته به بالاترین حد خود رسید، زیرا موج مهاجرت جهان را فرا گرفت.

در مجموع 24.07 میلیون پناهجو و پناهجو تا پایان سال 2023 کشورهای دارای رژیم های مستبد را ترک کرده اند که بسیاری از آنها به کشورهای غربی رفته اند.دیدگاهتان را بنویسید