مالزی باید حد وسطی در امتیازات نژادی پیدا کندمالزی باید حد وسطی در امتیازات نژادی پیدا کند

دیدگاهتان را بنویسید