بانک ژاپن تصمیم گرفته است که خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد، اما نه فورابانک ژاپن تصمیم گرفته است که خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد، اما نه فورا

دیدگاهتان را بنویسید