جهان تغییر یافته دستور کار دوره سوم مودی را پیچیده خواهد کرد


آبیشور پراکاش بنیانگذار The Geopolitical Business، یک شرکت مشاوره مستقر در تورنتو، و نویسنده کتاب The World Vertical: How Technology is Remaking Globalization است.

وقتی هند آخرین انتخابات ملی خود را در اواسط سال 2019 برگزار کرد، جهان جای دیگری بود. همه گیری کووید هنوز شروع نشده است. در اروپا جنگی وجود نداشت. یک عامل بزرگ ژئوپلیتیکی رویارویی آمریکا و چین بود.دیدگاهتان را بنویسید