پیش نویس قانون ژاپن در مورد فروشگاه های اپلیکیشن، نوآوری و رقابت را ترویج خواهد کردپیش نویس قانون ژاپن در مورد فروشگاه های اپلیکیشن، نوآوری و رقابت را ترویج خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید