تمرکز بر کاهش جمعیت به سبک ژاپنی کمکی به چین نخواهد کردتمرکز بر کاهش جمعیت به سبک ژاپنی کمکی به چین نخواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید