تهدید دریایی سه جانبه چین ژاپن، فیلیپین و تایوان را نگران کرده استتهدید دریایی سه جانبه چین ژاپن، فیلیپین و تایوان را نگران کرده است

دیدگاهتان را بنویسید